VOP

Dňom odovzdania rezervovanej ubytovacej jednotky (ďalej len „predmetu nájmu“) vzniká medzi Vami (ďalej len „nájomca“) a vlastníkom objektu (ďalej len „prenajímateľ“) zmluva o nájme časti nehnuteľnosti a jej zariadenia na účely ubytovania na dobu, ktorú ste rezervovali a za dohodnuté nájomné, ktoré ste rezerváciou akceptovali. Tento právny vzťah sa riadi slovenskými právnymi predpismi. Prenajímateľ neposkytuje žiadne služby spojené s nájmom, okrem základných služieb. Prenajímateľ neposkytuje ubytovacie služby na základe licencie. 

Nájomca je povinný dodržiavať domový poriadok v nasledovnom znení:

1. Nájomca pri príchode preukážte totožnosť všetkých osôb platným osobným dokladom.
2. Nájomca je povinný udrživať čistotu a poriadok. V predmetne nájmu je samoupratovanie. Smetné nádoby sú pri objekte.
3. Nočný kľud je od 22:00 hod. do 7:00 hod. Nájomca je povinný stíšiť TV, rozhlasové a ostatné audiovizuálne zariadenia na izbovú počuteľnosť. Po dobu nájmu prosíme o vzájomnú ohľaduplnosť voči ostatným nájomcom.
4. V predmete nájmu je zakázané používať akékoľvek vlastné elektrospotrebiče, okrem spotrebičov na osobnú hygienu a tých, ktoré poskytol prenajímateľ.
5. Vo všetkých ubytovacích jednotkách je zákaz fajčenia, zákaz používať otvorený oheň. Zvieratá nie sú povolené.
6. Nájomca nesmie premiestňovať zariadenie a nesmie zasahovať do elektrickej siete, do nastavenia vykurovania a nastavenia satelitného signálu TV (Skylink).
7. Pri odchode z predmetu nájmu nájomca vypne svetlo, elektrické spotrebiče, zatvorí vodu a uzamkne dvere.
8. V predmete nájmu sa môžu zdržiavať len ubytované osoby. Návštevy bez súhlasu prenajímateľa nie sú povolené.
9. Nájomca zodpovedá za škodu na predmetne nájmu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
10. Prenajímateľ nezodpovedá za škodu na veciach nájomcu vnesených do predmetu nájmu.
11. Prenajímateľ spracúva osobné údaje nájomcu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane osobných údajov „GDPR“. Exteriér objektu je monitorovaný kamerovým systémom pre bezpečnosť nájomcu a ochranu jeho majetku a ochranu majetku prenajímateľa.
12. V prípade porušenia domového poriadku nájomcom je prenajímateľ oprávnený, po predchádzajúcom upozornení nájomcu, od zmluvy odstúpiť pred uplynutím dohodnutej doby bez nároku nájomcu na vrátenie nájomného za zvyšok doby nájmu. Prajeme Vám príjemný pobyt a krásne zážitky z vysokohorského prostredia.

Platobné podmienky 

  • Číslo účtu IBAN: SK32 0200 0000 0030 0065 1691. 
  • Platobne podmienky: pri rezervácii ubytovania s nástupom kratším ako 14 dní je úhrada nutná do dvoch dní. Pri rezervácii ubytovania v termíne dlhšom ako 14 dní je úhrada nutná do jedného týždňa. 
  • Pri nedodržaní platobných podmienok bude rezervácia zrušená.  

Tešíme sa na Váš príchod a stretnutie s Vami.

Katarína Sidorová

Možnosti v okolí